Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 203 Дніпровської міської ради "Орлятко"
Навчальний процес

Мова освітнього процесу

Відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про освіту»  мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.
Згідно ст. 10 Конституції України державною мовою  в Україні  є українська мова.

 

 

Правила поведінки здобувачів освіти ЗДО

 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі дошкільної освіти (ЗДО)

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил:

- Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти.

- Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

- У всьому слухатися вихователя.

- Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

- Берегти іграшки, майно та книги.

- В групі голосно не кричати та не бігати.

- Не ходити в  вологому одязі.

- Не ображати дітей зі своєї групи.

- Слідкувати за станом свого одягу.

- Мати особисті носові хустинки.

- Дотримуватися вимог безпеки.

- Акуратно вішати одяг в свою шафку.

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27. Учасники освітнього процесу
Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • медичні працівники;
  батьки або особи, які їх замінюють;
  батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
  асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Закон України «Про  освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 2. Батьки здобувачів освіти мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

       3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

       4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі.

Ст. 8 п. 2 Закону України «Про дошкільну освіту»

       5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

         На основі Базового компонента дошкільної освіти та  Освітньої програми виховання і навчання для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку у 2023 – 2024 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

 • національно-патріотичне виховання;
 • еколого-економічне виховання;
 • комунікативно-мовленнєвий, інтелектуальний  розвиток дошкільників.

 

 

                    ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО
 1. Забезпечення конституційного права кожній дитині на суспільну дошкільну освіту.
 2. Використання здоров’язберігаючих технологій із забезпеченням медико – психолого- педагогічної діяльності.
 3. Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, заснована на врахуванні здібностей дитини.
 4. Пошук ефективних підходів у співпраці із сім’єю.
 5. Виховання національно-патріотичних почуттів у дітей.
 6. Еколого-економічне виховання через пошуково - експериментальну діяльність.

 

 

 

                                              ГОЛОВНА МЕТА
Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та природних нахилів, забезпечення умов для їх розвитку, самовираження в різних видах діяльності.
Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2023-2024  навчальний рік вважаємо за доцільне визначити такі пріорітети:
 • проводити дистанційну роботу за  Базовим компонентом дошкільної освіти, за освітньою програмою „ Дитина”  ;
 • систематично проводити онлайн педради,виробничі наради, консультації для  батьків, семінари – практикуми,  
 • систематично підвищувати свій професійний рівень для сприйняття сучасних освітній технологій, комп’ютера;
 • дистанційно працювати з родиною для успішного патріотичного та трудового виховання дитини;
 • інформувати батьків про особистісні досягнення дітей;
  1. Сприяти налагодженню форми партнерської взаємодії з родинами вихованців через впровадження дистанційних форм співробітництва з батьками.
 • використовувати в роботі з дітьми, педагогами, батьками мультимедійні засоби інформації, ІКТ -  технології.

 

                     ЗАВДАННЯ  НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2023 – 2024 навчальному  році освітня діяльність педагогів комунального  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 203» Дніпровської міської ради  спрямована на виконання Конвенції  ООН про права дитини, Закону України  «Про освіту»,  «Дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про безпеку життєдіяльності дітей дошкільного віку».
 1. Впроваджувати основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства. (IV етап ).
 2. Поглибити  навчально-виховну роботу  з національно-патріотичного виховання дошкільників для формування у них ціннісного ставлення до країни, мови, родини та самого себе.
 3.  Розвивати емоційно-ціннісне та відповідальне еколого-економічне ставлення дітей до природного довкілля  (сталий розвиток).
 4. Стимулювати творчі здібності дітей засобами мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку з використанням елементів інноваційної технології ТРВЗ.

 

 

 

 

 

                                Напрями роботи груп КЗДО  №203 ДМР:

 

Ранній вік – оздоровчий, методика М. Монтессорі;
Дошкільний вік – оздоровчий, ТРВЗ – теорія розвитку винахідницьких завдань.